Etički kodeks SANLP

Etički kodeks SANLP

PREAMBULA
Etički kodeks Srpske Asocijacije Neurolingvističkog programiranja (u nastavku SANLP) je napisan i pripremljen s obzirom na razvoj događaja u NLP zajednici u Srbiji, kao i u široj društvenoj zajednici. Neurolingvističko programiranje (u nastavku NLP) je metodologija ličnog razvoja i komunikacije, kao i primenjena disciplina, koja koristi precizno definisane metode i tehnike. NLP se razvija kroz prenošenje najnovijih istraživanja u domenu unapređivanja mentalnih sposobnosti i razvoja ličnih i profesionalnih potencijala. Takođe se izdvaja i kao posebna profesija. S obzirom na prisutnost različitih pristupa u edukaciji i primeni NLP-a, a imajući u vidu njegov kontinuirani razvoj, javila se neophodnost definisanja etičkog kodeksa u Srbiji.
Etički principi usklađeni su sa Statutom SANLP, a izvedeni su iz vrednosti povezanih sa ljudskim pravima uvrštenim u Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i ukazuju na stavove koje je potrebno zauzeti da bi se ove vrednosti prevele i primenjivale u praksi. Praksa profesionalnog bavljenja NLP-om podrazumeva rad sa drugim ljudima, te se članovi SANLP koji se time bave, kao i ostali članovi koji na druge načine koriste NLP metodologiju, pozivaju na odgovornost prihvatanjem u nastavku navedenih etičkih principa.

CILJEVI
Etički kodeks ima sledeće ciljeve: Da poveća svest članova o neophodnosti primene etičkog pristupa u profesionalnoj, a i u svakoj drugoj međuljudskoj komunikaciji.
Da postavi standarde ponašanja za svoje članove, kao i sve druge koji se NLP praksom bave aktivno kroz rad sa drugim ljudima.
Da podstakne i pokaže primer i na ovaj način, koliko je bitna primena etičkih principa i svih relevantnih osnovnih normi, principa, vrednosti, zabrana... Da usmeri članove da ličnim primerom daju dobar model etičke komunikacije, kako u profesionalnim, tako i u svim drugim relacijama.
Da ponudi opcije za regulisanje eventualnih neodgovarajućih ponašanja. Da pozove na davanje jasnih i istinitih informacija o NLP u javnom govoru.

Glavni elementi Etičkog kodeksa su:
NLP praktičari, klijenti, članovi, kolege, javnost.. Termin “NLP praktičari”, u smislu ovog Kodeksa, upotrebljava se u najširem smislu i odnosi se na članove koji koriste NLP metodologiju u profesionalnom radu kao treneri, edukatori, mentori, koučevi, savetnici, terapeuti..
“Klijenti” su osobe koje koriste usluge NLP praktičara bilo kao polaznici obuka i seminara, učesnici u radionicama, na predavanjima ili korisnici individualnih usluga koučeva, savetnika ili terapeuta.. Pod “članovima” se podrazumevaju svi članovi SANLP (po članu 5 Statuta), bez obzira da li koriste NLP u profesionalnom radu, u cilju unapređenja ličnog razvoja i komunikacije ili u nekom trećem vidu. “Kolege” su profesionalci koji koriste NLP metodologiju u svom radu, bilo da su članovi SANLP ili ne, članovi nekih drugih udruženja ili predstavnici srodnih struka.

OPŠTE ODREDBE
Član 1
Etički kodeks SANLP (u nastavku teksta Kodeks) sadrži zajedničke vrednosti i preduslove kojih su članovi u obavezi da se pridržavaju, kako u svom stručnom i profesionalnom radu koji se temelji na NLP metodologiji, tako i u međusobnoj komunikaciji i javnom govoru. Polazi u radu sa ljudima od jasnih premisa definisanih Poveljom UN o ljudskim pravima.

Član 2
U svom radu i profesionalnom delovanju očekuje se da NLP praktičari i članovi iskazuju bespogovorno poštovanje osnovnih ljudskih prava, kao i dostojanstva svakog čoveka. Razvoj svih tih vrednosti nastoje da podstiču kod svakog pojedinca sa kojim dolaze u profesionalnu komunikaciju.

Član 3
NLP praktičari i članovi se obavezuju da uvažavaju i poštuju postojanje individualnih i kulturoloških razlika među ljudima s obzirom na pol, nacionalnost, etničku pripadnost, religijsku pripadnost, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, telesne osobine, kognitivne sposobnosti, obrazovanje, socijalnoekonomski status. Postojeće razlike prihvataju na otvoren i tolerantan način. Nastoje da otklone sve moguće oblike diskriminacije po bilo kom osnovu. Takođe ne uzimaju u obzir učešće u bilo kakvom obliku neetičnog ponašanja koje bi se moglo tumačiti kao diskriminišuće prema drugima.

Član 4
NLP praktičari nastoje da ostvare i da zadrže visok nivo kompetencija u svom radu. Svesni granica svojih znanja i vlastite stručnosti uopšte, pružaće samo one usluge i služiće se samo onim tehnikama i alatima za koje su kvalifikovani. Za oblasti u kojima nisu trenutno utvrđeni jasni i precizni kriterijumi i standardi preduzeće mere opreza sa ciljem zaštite osoba sa kojima dolaze u profesionalnu relaciju.

Član 5
Od NLP praktičara se očekuje da budu svesni svojih ličnih psiholoških procesa i da kontinuirano rade na sebi kako bi sprečili da se njihovi unutrašnji konflikti i životni problemi odraze na kvalitet profesionalnog rada. Svaku dobronamernu kritiku kolega uzimaju u obzir i, ako je potrebno, obavljaju konsultacije sa kvalifikovanom osobom u cilju otklanjanja istih.

Član 6
NLP praktičari, predstavljajući svoju praksu klijentima, daju tačne podatke o sebi, svojim kvalifikacijama i edukacijama, kao i metodama koje koriste u radu i njihovim dometima. Svoj rad usmeravaju u pravcu najviše dobrobiti za klijenta, uvažavajući posebnost i jedinstvenost svake ličnosti. Proces rada je transparentan i klijenti se ničim ne dovode u zabludu po pitanju efekata tretmana.

Član 7
NLP praktičari se obavezuju da poštuju privatnost klijenta i da se u radu rukovode principom poverljivosti. Svaka informacija do koje se dođe u radu sa klijentom ili u procesu edukacije, počevši od identiteta klijenata, mora da ostane tajna, osim u slučaju kada klijenti daju saglasnost za njihovo deljenje sa drugima.

Član 8
NLP praktičari se unapred dogovaraju sa klijentima oko cene za svoje usluge, kao i oko načina plaćanja. Oni ni na koji način ne iskorišćavaju relacije sa klijentima za sticanje druge lične dobiti, niti sa njima stupaju u odnose koji bi predstavljali zloupotrebu svoje pozicije (seksualne, političke, materijalne i sl.).

Član 9
U odnosu prema kolegama i drugim članovima društva, NLP praktičari sa posebnom pažnjom neguju kolegijalnost, kooperativnost i stručnu razmenu, Otvoreni su za saradnju i za razmenu iskustva. Sarađuju sa predstavnicima drugih srodnih struka, prema kojima izražavaju poštovanje. Ukoliko stavljaju primedbe na nečiji rad to čine u najvišem interesu za tu osobu i vode računa da ne kritikuju ličnost već samo neadekvatne obrasce ponašanja..

Član 10
U javnom govoru NLP praktičari se zalažu za istinito, tačno i razumljivo predstavljanje NLP - a javnosti, bez senzacionalizma, neproverenih informacija i lažnih obećanja. Proaktivno reaguju u slučaju netačnih informacija koje uočavaju u govorima drugih, štiteći time interese NLP - a kao naučno zasnovane metodologije. Takođe, pokušavaju da spreče da se NLP, kao humana i plemenita disciplina, zloupotrebljava u bilo koje svrhe (političke, ideološke, materijalne..). NLP prakticari čuvaju sebe i Udruženje od drugih koji eventualno zloupotrebljavaju ovu plemenitu profesiju.

Član 11
Svako bavljenje naučno-istraživačkim radom u cilju daljeg razvoja, evaluacije i potvrde NLP konstrukata, NLP praktičari pažljivo planiraju i osmišljavaju, koristeći se naučno proverenim i odobrenim metodama. Učešće ispitanika u tom procesu je dobrovoljno i uz pismenu saglasnost. Rezultati koji se predstavljaju stručnoj, a i široj javnosti, su tačni i provereni, bez iskrivljavanja i konstruisanja, a izveštavanje je neutralno bez ideoloških, političkih i sličnih uticaja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12
Imajući u vidu dinamičnost društvenih procesa i ubrzan razvoj same metodologije ovaj Kodeks je podložan stalnim proverama i izmenama, pa je potrebno periodično ga razmatrati i po potrebi dopunjavati.

Član 13
a) Poštovanje odredaba ovog Kodeksa obavezno je za sve NLP praktičare i članove SANLP. b) Povrede i eventualne sankcije utvrdiće se opštim aktom SANLP. Član 14 Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana po objavljivanju na zvaničnoj veb stranici SANLP.

U Beogradu, februar 2022.